Home Hoạt động Liên đội trường HỘI THI AN TOÀN GIAO THÔNG 2012

HỘI THI AN TOÀN GIAO THÔNG 2012

Email In PDF.

        UBND TỈNH QUẢNG NAM

         SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

     Số:         /SGDĐT- GDTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        V/v: Tổ chức Hội thi tìm hiểu về

         ATGT cấp tiểu học.

 

              Quảng Nam,  ngày     tháng 9  năm 2012

DỰ THẢO

Kính gửi : Ông (Bà) Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố: Tam Kỳ, Hội An, Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc, Quế Sơn, Phước Sơn, Phú Ninh.

          Căn cứ Chỉ thị số 2737/CT-BGDDT ngày 27/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm  non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2012-2013 và Công văn số 5682/BGDĐT-GDTH  ngày 26 tháng 8 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức Hội thi tìm hiểu về ATGT tại các tỉnh, thành phố, Sở GD&ĐT  Hướng dẫn Tổ chức Hội thi tìm hiểu về ATGT cho giáo viên và học sinh cấp tiểu học trong tỉnh như sau:

     1. Đối tượng dự thi:             

       - Giáo viên tiểu học tại các đơn vị có học sinh tham dự Hội thi.

       - Học sinh tiểu học ở các lớp 3,4,5.

    2. Nội dung thi:   

          - Thi giáo viên dạy giỏi

          - Kiến thức

          - Vẽ tranh

          - Thi năng khiếu  

   3. Hình thức thi:

       - Giáo viên thực hiện 1 tiết dạy về giáo dục ATGT.

      - Học sinh thi tìm hiểu kiến thức về ATGT (đã học ở tiểu học) và khả

           năng vận dụng vào thực tiễn.

- Học sinh thi vẽ tranh tập thể theo đề tài giáo dục ATGT

- Phần thi năng khiếu học sinh chọn một trong bốn nội dung sau:

  + Tiểu phẩm ngắn

                + Đặt lời mới thơ ca hò vè, dân ca có nội dung về giáo dục ATGT       

                    + Tuyên truyền về nội dung GDATGT

                    + Vẽ tranh nhanh cá nhân theo nội dung bài hát về GDATGT.

   4. Số lượng dự thi cấp tỉnh:

   - Lựa chọn 01 giáo viên lấy từ Hội thi cấp huyện, thành phố.  

   - Lựa chọn 01 đội tuyển gồm 10 học sinh từ Hội thi cấp huyện, thành phố.

   5. Địa điểm:

a. Cấp huyện, thành phố: Do Phòng Giáo dục và Đào tạo lựa chọn.

b. Cấp tỉnh: Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, thành phố Tam Kỳ và Trung tâm Văn hóa Tỉnh Quảng Nam.

   6. Thời gian Hội thi:

  a. Cấp huyện, thành phố:  01 ngày trong tháng 10 năm 2012 (do huyện, thành phố chọn thời gian thích hợp và thống nhất với Phòng Giáo dục Tiểu học).

  b. Cấp tỉnh:  Ngày 29 và 30 tháng 11 năm 2012.

      Khai mạc: 8 giờ ngày 29/11/2012 tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, 54 Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ.

Để Hội thi đạt hiệu quả cao, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo:

            - Hướng dẫn cho các trường và tổ chức thi cấp huyện ,thành phố để chọn giáo viên, học sinh xuất sắc của đơn vị mình tham gia vòng thi chung kết cấp tỉnh.

             - Báo cáo với Ban ATGT cấp huyện, thành phố để Ban hỗ trợ kinh phí và tham gia Ban chỉ đạo Hội thi.

             - Phối hợp với các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và Truyền hình để đưa tin, phát sóng, tuyên truyền về nội dung giáo dục ATGT của Hội thi.

             - Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ giúp Sở GD&ĐT các điều kiện (cơ sở vật chất, học sinh học các tiết GDATGT, văn nghệ chào mừng …) để tổ chức tốt Hội thi./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP :GDTH.

                       GIÀM ĐỐC

 

 

 

 

                                   

 

HƯỚNG DẪN 

                        HỘI THI TÌM HIỂU ATGT TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌC 

             ( Kèm theo công văn số:       /SGD ĐT/GDTH ngày    tháng      năm 2012)

 

1. Mục đích của Hội thi

- Tiếp tục quán triệt sâu rộng vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông, nhất là giao thông đường bộ, đường thủy là một bước đổi mới về hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xây dựng trường học thân thiện, hoc sinh tích cực.

            - Góp phần giúp học sinh tiếp nhận và tìm hiểu những kiến thức về giáo dục pháp luật giao thông nói chung và xử lý các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông; chia sẻ các kỹ năng sống, những cách ứng xử “Văn hóa giao thông”, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng cần thiết về ATGT khi tham gia giao thông của học sinh trường Tiểu học 2 xã Hàng Vịnh.

            - Xây dựng phong trào giữ gìn trật tự An toàn giao thông trong trường học, trở thành nền nếp lâu dài, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông đáng tiếc xảy ra.

  2. Thể lệ Hội thi

     a. Nội dung

          - Giáo viên thực hiện một bài dạy về ATGT.  

          - Học sinh thi tìm hiểu luật ATGT.

          - Học sinh thi vẽ tranh tập thể về chủ đề ATGT.

          - Học sinh thi năng khiếu có 4 nội dung: 

              + Tiểu phẩm ngắn

              + Đặt lời mới thơ ca hò vè, dân ca có nội dung về giáo dục ATGT 

              + Tuyên truyền về nội dung GDATGT

              + Vẽ tranh nhanh cá nhân theo nội dung bài hát về GDATGT

  Lưu ý : Ở phần thi năng khiếu, các đơn vị dự thi lựa chọn và đăng kí một trong 4 nội dung nói trên.

          b. Yêu cầu

           Đối với giáo viên:

 - Giáo viên thực hiện một bài dạy về ATGT.

   + Đổi mới phư­ơng pháp dạy học, tổ chức tiết dạy như một hoạt động.

   + Bài dạy nhẹ nhàng, rõ trọng tâm.

   + Có vận dụng kinh nghiệm và thực tiễn ATGT tại địa phư­ơng.

   + Thời gian dạy không quá 20 phút.

            Đối với học sinh:

 - Học sinh thi tìm hiểu luật ATGT

            + Thí sinh trả lời câu hỏi theo nội dung giáo dục ATGT đã học ở các lớp

3, 4, 5 (hình thức thi giữa các đội lựa chọn theo ph­ương án đúng).

        + Thời gian khoảng 60 phút.

           - Học sinh thi vẽ tranh theo chủ đề giáo dục ATGT

          + Mỗi đội vẽ 01 bức tranh theo chủ đề ATGT.

          + Khổ tranh: 1/2 tờ giấy A0

          + Chất liệu: tuỳ chọn

          + Thời gian:  khoảng 30 phút

            - Thi năng khiếu theo các nội dung đã lựa chọn.

         + Trình bày tiểu phẩm ngắn có tình huống về giáo dục ATGT. Nội dung tiểu phẩm cần đơn giản, nhẹ nhàng như­ng phải có tính giáo dục sâu sắc về ATGT, phù hợp với chư­ơng trình đã học, tránh cầu kì, tốn kém. Thời gian từ 7 đến 10 phút.

         + Trình bày các bài thơ ca, hò vè, dân ca đ­ược đặt lời mới theo nội dung giáo dục ATGT. Thời gian từ 7 đến 10 phút

         + Tuyên truyền về nội dung giáo dục ATGT trong nhà trường. Thời gian từ 7 đến 10 phút.

         + Nghe giai điệu một bài hát về chủ đề giáo dục ATGT ( bài hát dành cho thiếu nhi) và vẽ nhanh theo chủ đề nội dung bài hát đó. Thời gian  từ 7 đến 10 phút.

 c. Đối tượng tham gia Hội thi

             - Giáo viên tiểu học.

             - Học sinh tiểu học từ lớp 3 đến lớp 5.

 d. Hình thức thi

Tổ chức thi 2 vòng:

            - Cấp huyện ( thị): Tuyển chọn giáo viên và học sinh từ các trư­ờng tiểu học để dự thi tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

            - Cấp tỉnh: Tuyển chọn những giáo viên và học sinh xuất sắc từ vòng 1 để dự thi tại vòng thi cấp tỉnh.  

 e . Giải thưởng

 Giải thư­ởng cho giáo viên

- Giáo viên thực hiện một tiết dạy

+ 02 giải nhất

+ 02 giải nhì

+ 06 giải ba

  Giải thư­ởng cho học sinh

               - Giải tập thể thi tìm hiểu kiến thức ATGT

                 + 02 giải nhất

                 + 02 giải nhì

                 + 06 giải ba

            - Giải tập thể phần thi vẽ tranh:

                 + 02 giải nhất

                 + 02 giải nhì

                 + 06 giải ba    

            - Giải thi năng khiếu cho giáo viên và học sinh:

                 + 02 giải nhất

                 + 02 giải nhì

                 + 06 giải ba

          - Giải toàn đoàn

                 + 01 giải nhất

                 + 02 giải nhì

                 + 07 giải ba 

                 + Quà tặng cho giáo viên và học sinh tham gia Hội thi             

   

 

                                                                                          BAN TỔ CHỨC

 

Thông tin mới nhất!!!

Lịch vạn niên

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay73
mod_vvisit_counterHôm qua160
mod_vvisit_counterTuần này1255
mod_vvisit_counterTháng này3740

Đang online

Hiện có 23 khách Trực tuyến